Ireo iraka tanterahin'ny Minisitera

280119-MAHTP-LogoDef

Mba hanatratrarana ny tanjona ara-stratejika izay ao anatin’ny vina fisandratana (IEM), ny Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy dia namolavola ny fametrahana sy ny fanarahana akaiky ny politikam-panjakana amin’ny lafiny fanajariana ny tany ary ny asa vaventy.

Noho izany, miompana amin’ireto ny iraka tanterahany :

  • Fijerena manokana sy fandrindrana ny Faritra, fampifandraisana ireo karazana fandaharan’asa fampandrosoana sy fanajariana ho an’ny daholobe na voatokana, isan-tsokajiny mba hampahomby ny fanatanterahana ny vina fisadratana.
  • Fahafehezana ny asa fanamboarana sy fanavaozana ary ny fikojakojana ny làlana mizotra amin’ny làlam-pirenena izay mifanaraka amin’ny sata mifehy ny fanamboaran-dàlana sy ny fotodrafitrasa.
  • Fanavaozana ny lalàna mifehy ny fanana-tany ary hohatsaraina ny fomba fiasa sy ny fitantanana ny lafiny fananan-tany.
  • Fampiroboroboana sy fampivoarana ny tanàn-dehibe ka ampifanarahana amin’ny vina fisandratana.
  • Fandrindrana ny fampifandraisana ny asa ataon’ireo mpisehatra amin’ny departemanta isan-tsokajiny amin’ny fanajariana ny tany, ny fananan-tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy.
  • Fanamboarana sy fanatanterahana ny politika isan-tsokajiny izay mifandraika amin’ny fahaiza-manaon’ny Minisitera.