Ny Fiadidiana Ankapobeny ny Sampandraharahan’ny Fananan-tany (DGSF)

DGATE

Tany, lovan’ny taranaka, tsy laroina kolikoly

Famaritana, Tanjona, Anjara asa :

Ny sampandraharaha ny fananantany (DGSF) dia :

- Manatanteraka ny toromarika avy amin’ny Minisitra ny amin'ny fanatanterahana ny politikam-panjakana momba ny fiarovana ny tany mifanaraka amin'ny tetikasan’ny Filoham-pirenena voafaritra ao anatin’ny IEMI ;

- Miantoka ny fanatanterahana ny fandaharan'asam-pirenena momba ny fananan-tany ;

- Mampiray ny fanavaozana rehetra izay natao hiantohana ny fiarovana ny tanim-bahoaka ;

- Miantoka ny fitantanana ny fananan-tany ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina amin'ny Fanjakana ary koa ny an'ny fanjakana ;

- Mikarakara ireo antonta-taratasy mikasika ny fananan-tany tonga eo ampelatanany

- Manohy ny fandalinana mifandraika amin'ny fahazoanan’ ny fanjakana tany ilaina amin'ny asa fotodrafitr'asa ho an'ny vahoaka ;

- Mikarakara ny lahatsoratra mifehy ny tany ;

- Manatanteraka asa fiarovana ny tany ;

- Miantoka ny fanavaozana ny lalàna sy ny fitsipika mikasika ny fananan-tany.